Poradenství

Udělování, změny a zrušení licencí, převodů licencí, fúze a jiných typů přechodů a převodů souvisejících s provozem a vlastnictvím FVE (např. změna vlastnických práv v rámci dědictví, darování, prodeje technologie atd.).
Při převodu či prodeji FVE se stává, že při výše uváděných správních řízeních dochází k tomu, že úřad původní licenci zruší a než udělí novou, nastává časová prodleva mezi těmito úkony, čímž dochází k pozastavení vyplácení podpory pro FVE. My garantujeme kontinuální převod těchto licencí bez časové prodlevy.
Provádění odborného a nestranného prověřování spisového materiálu uloženého ve správních spisech ERÚ k žádostem o udělení či změnu licencí za účelem přezkoumání správnosti a úplnosti těchto dokladů.
Za naše klienty ve většině případů vyřizovaly žádosti o udělení licencí zhotovitelské firmy či jiné zplnomocněné osoby. Držitelé licencí tak vůbec často nevědí, jaké dokumenty jejich právní spis obsahuje. Při kontrole spisu ze strany úřadu tak často dochází k tomu, že ve spisech chybí dokumenty, které zapomněl držitel licence úřadu doposlat (např. kolaudační rozhodnutí) či je úřadu ve správním řízení vůbec nepředložil. V „lepších případech“ hrozí držiteli licence pokuta ze strany úřadu, v těch horších trestní stíhání a případné odebrání licence. Na základě požadavku držitele licence provádíme tzv. revizi spisového materiálu, protože máme několikaleté praktické zkušenosti se správním řízením a víme přesně, co ve správním spise má být založeno.
Právní zastupování a odbornou technickou pomoc při zjištěných nedostatcích při provozování licencované činnosti ze strany státních orgánů.
Naše společnost a její externí spolupracovníci jednají v konkrétních případech s ERU, SEI a MPO, v případě zmocnění ze strany držitele licence se osobně účastníme kontrol na místě, zajišťujeme znalecké a jiné odborné posudky a právní zastoupení v souvislosti s výše uvedenými případy. Právní zastupování a odbornou technickou pomoc v případě možnosti odebrání licence ze strany ERU. Mezi naše klienty patří držitelé licencí, kteří se nesprávným úředním postupem či odbornou neznalostí dostali do situace, že jim hrozí změna či zrušení licence.
Komplexní vyřizování žádostí o udělení, změnu či zrušení licence
Protože máme mnohaleté zkušenosti se správním řízením k žádostem o udělení, změnu či zrušení licence, nabízíme našim klientům kompletní vyřízení těchto žádosti na ERU.
Poradenství při soudních sporech - zkušenosti s postupem při udělování licencí v krizových letech 2009-2013.
Našimi klienty jsou držitelé licencí, kteří vedou soudní spory a potřebují poradit a vysvětlit některé skutečnosti „toho, co se stalo“ či „toho, jak bylo postupováno“ na ERU především v letech 2009 – 2013 za účelem rozlišení „faktické“ a právní stránky věci a zorientování se v situaci pro potřeby účinné obhajoby u soudů.
Vyřízení autorizací pro výstavbu zdroje elektřiny, kterou uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Pro držitele licencí na KGJ vyřizujeme žádosti o autorizaci včetně všech dokladů u MPO.
Zastupování objednatele při jednání o výši poskytované podpory OZE či řešení případných problému s vyplácením této podpory u OTE, a.s.
Z důvodu, že v roce 2013 ERU zavedlo tzv. ID zdrojů (do té doby bylo pouze ID provozoven) a začalo užívat na licenci pojem výrobna (do té doby provozovna), dochází při jakékoliv změně licence k problémům s vyplácením podpory nebo až k zastavení vyplácení podpory. Jsou známé případy, kdy nákupem FVE přišel kupující z těchto důvodů o podporu.


Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy